Eesti Afaasialiidu eetikakoodeks


Eesti Afaasialiit lähtub oma töös vabaühenduste eetikakoodeksist.
Meie peamised eetilised põhimõtted on:

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
o Afaasialiidul on selge ja arusaadav missioon, mille täitmisel järgitakse
põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
o Afaasialiit on vabatahtlik ühendus, esindades peaajukahjustuse ja kõnepuudega inimeste huvisid ning
vajadusi. Oma liikmeid hinnatakse kõrgelt ning kaasatakse neid
organisatsiooni juhtimisse, mille puhul järgitakse demokraatlikke
põhimõtteid.
o Afaasialiit hindab ja soodustab aktiivset inimeste kaasamist ja
vabatahtlikku tegevust.
o Afaasialiit püüdleb läbi professionaalse tegutsemise kõrgete töötulemuste
poole, kasutades ressursse otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus
o Afaasialiit püüab juhtida tähelepanu puudustele ja ühiskonnas valitsevale
ebaõiglusele ning leida rahumeelsete meetoditega lahendused nende
parandamiseks.
o Afaasialiit peab oluliseks kõikide inimeste põhiseadusliku õiguse tagamist
ning inimväärikust. Eelkõige oleme kõnepuudega inimeste eestkõnelejad,
töötame selle nimel, et tagada kõnepuudega inimese jaoks informatsiooni
liikumine vastuvõetaval ning arusaadaval kujul.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
o Afaasialiit kasutab kõiki ressursse heaperemehelikult ning säästlikult,
lähtudes headest rahastamistavadest ning läbipaistvusest.

Vastutus ning aruandmiskohustus
o Afaasialiit on nii sisulises kui rahalises tegevuses ning aruandluses
vastutustundlik ja läbipaistev ning juhindub heast raamatupidamistavast.

Avatus ja läbipaistvus
o Afaasialiit jagab selgelt ja avalikult infot oma missiooni, tegevuse ja
rahastamise kohta.
o Afaasialiit on avatud uutele ideedele, erinevatele seisukohtadele ning
koostööle.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
o Afaasialiit peab kinni kokkulepetest ning tunnustab teiste ühenduste ideede
ning projektide päritolu.

Sallivus
o Afaasialiit väärtustab erinevaid mõtteviise ning aktsepteerib eesmärkide
mitmekesisust.