EESTI AFAASIALIIDU ARENGUKAVA 2022 – 2027

 

 

 

TEGEVUSTE EESMÄRK:

 

 • Tagada oma liikmetele ja puudegrupile eluoluks võrdsed võimalused teiste kodanikega
 • Tagada Eesti Afaasialiidu liikmete ja teiste afaasiaga inimeste huvide kaitsmine olles oma liikmete ja puudegrupi esindajaks läbirääkimistel EV valitsusasutustega EV Sotsiaalpoliitika kujundamisel
 • Toetada liikmete omaalgatuslikku tegevust
 • Tagada oma liikmetele ja puudegrupile ravi, rehabilitatsiooni, võimetekohase tööhõive  ja suhtlemise võimalused.
 • Rakendada meetmed puudegrupi  sotsiaalseks kaasamiseks ja ühiskonna valmisolekuks puudegruppi kaasata.
 • Lähtuda oma tegevustes sotsiaalse ettevõtluse põhimõtetest.

 

ÜLESANDED:

 

 

 1. Ühiskonna teavitamine puudegrupist – afaasiaga inimeste ja nende pereliikmete olemusest , nimetatud puudega kaasnevatest probleemidest ja nende lahendamise viisidest.
 • Kaasajastada koduleht, suurendada  kasutajamugavust
 • Arendada sotsiaalmeedia  kanaleid   alternatiivseks suhtlusvõimaluseks – nende laialdasem ja  sagedasem kasutamine
 • Luua oma taskuhääling
 • Tõsta teabe  avaldamine afaasiast igal aastal juunis fookusesse afaasia  teadlikustamine kuu raames. Viia läbil spetsiaalseid kampaaniaüritusi
 1. Puudegruppi puudutava vajaliku informatsiooni kogumine, töötlemine ja edastamine.
 • Tihendada koostööd logopeedidega, kes tegelevad  afaasia raviga, taaselustada logopeedide afaasiateemalised ümarlauad
 • Tuginedes EPIKoja liikmeskonnale analüüsida ja selgitada  kõnekahjustusega inimeste puudegrupi  erisusi, kokkulangevusi ja kokkupuutepunkte laiemas puudekäsitluses
 • Teha koostööd Tartu Ülikooli logopeedia ja neuroloogia õppetoolidega
 • Teha koostööd rahvusvahelise afaasiaorganisatsiooniga AIA.
 1. Initsiatiivi avaldamine EV seadusloome viimiseks vastavusse puudegrupi vajadustega.
 • Anda sisendid EV seadusloomesse afaasiaga inimeste huvide esindamiseks
 • Edastada KOV-ide afaasiaga inimeste sihtgrupi õiguste ja vajaduste kohta, et selle   kaudu toetada  afaasiaga inimeste toimetulekut kohalikul tasandil
 1. Olla initsiaatoriks ravi ja rehabilitatsioonivôimaluste rajamisel puudegrupile.
 • Arendada puudespetsiifilise rehabilitatsiooni metoodikt
 • Osaleda ravi-ja  rehabilitatsiooniteenuste osutamises.
 1. Luua oma liikmetele ja afaasiaga inimeste puudegrupile aktiivse suhtlemise, informatsiooni hankimise, jôukohase töö ja meelelahutuse vôimalused.
 • Toetada ja juhendada afaasiaga inimeste eneseabigruppide tekkimist ning tegutsemis
 • Algatada, koordineerida ja juhendada afaasiaga inimeste lähedaste tugigruppide tegevust.
 • Viia läbi Afaasialiidu liikmetele suunatud regulaarsed tegevused.
 • Pakkuda afaasiaga inimeste sihtgrupile terapeutilise loovtegevuse- ning logopeediliselt toetatud  suhtlemisgruppides osalemise võimalusi.
 1. Afaasialiidu mõjupiirkondade laiendamine
 • Luua koostöö maakondlike PIK-idega ja KOV-idega
 • Pakkuda maakondades logopeedidele afaasiaga inimeste sotsiaalse toetamise alaseid  koolitusi
 • Luua maakondlikud või piirkondlikud tugipunktid
 1. Afaasia kompetentsikeskus:  Peaaju- ja kõnekahjustusega inimeste Taastuskodu
 • Pakkuda Afaasiaga inimestele ja pereliikmetele  nõustamist
 • Pakkuda nõustamist ja juhendamist afaasiaga inimestega kokkupuutuvatele spetsialistidele
 • Koguda ja töötada välja afaasia ja afaasiaravi, rehabilitatsiooni, afaasiaga kaasnevate sotsiaalsete piirangute kohaseid   materjale
 • Töötada välja afaasiateabe kohaseid  trükiseid ja levitada neid ravi, hoolekande- rehabilitatsiooniasutustes, KOV-ide sotsiaalosakondades, perearstikabinettides.
 • Luua koostöö erialaliitude, teiste patsientide esindusorganisatsioonide, afaasiaga inimestega tegelevate asutustega (ELÜ, Astangu KRK, PERH, INVARU jne).
 • Luua koostöö  Eesti  (Tartu Ülikooli,  Tallinna Ülikool)ja teiste maade teadusasutustega
 • Pakkuda praktikavõimalusi eeskätt logopeedia aga ka sotsiaaltöö, tegevusteraapia, füsioteraapia, psühholoogia õppijatele.
 • Teha  aktiivset koostööd teiste riikida afaasiaorganisatsioonidega, sh AIA -ga
 • Olla initsiaatoriks abi- ja hooldusvôrgu  puudegrupi spetsiifikale vastavusse viimisel.
 • Olla initsiaatoriks afaasia spetsiifikale vastava tôlketeenuse rajamisel.
 • Luua kõneravi materjale  afaasiaga inimestega tegelevatele logopeedidele,

 

 1. Majandustegevus
 • Luua lihtsam annetuste skeem kodulehe avalehele
 • Arendada välja annetuste kogumise viisid – spetsiaalsete annetusürituste läbiviimine, regulaarsete annetajate leidmine.
 • Taotleda riigieelarvelist toetust säilitamaks asutuse jätkusuutlikkus ja kvaliteet
 • Arendada projektitegevust piirkondlike tugipunktide võrgustiku loomiseks
 • Taotleda toetuseid kohaliku tegevuse aktiviseerimiseks
 • Pakkuda tasulist koolitust, tasulisi õppematerjale
 • Rakendada mõistlikke kokkuhoiukohti:
  • luua Afaasialiidu Pesarimaja gaasiküttele alternatiivne küttelahendus  (variandid õhk-vesi soojuspump, maaküte, päikesepaneelid)
 • Avada investeerimisportfell.
 • Tagada Taastuskodu Pesarimaja igapäevane hooldus.