EESTI AFAASIALIIDU ARENGUKAVA 2016 – 2021

TEGEVUSTE EESMÄRK:
• Tagada oma liikmetele ja puudegrupile eluoluks võrdsed võimalused teiste kodanikega

• Tagada Eesti Afaasialiidu liikmete ja puudegrupi huvide kaitsmine olles oma liikmete ja puudegrupi esindajaks

läbirääkimistel EV valitsusasutustega EV Sotsiaalpoliitika kujundamisel

• Toetada liikmete omaalgatuslikku tegevust

• Tagada oma liikmetele ja puudegrupile ravi, sotsiaalse rehabilitatsiooni ja suhtlemise võimalused.

• Rakendada meetmed puudegrupi ettevalmistamiseks sotsiaalseks kaasamiseks ja ühiskonna valmisolekuks puudegruppi kaasata.

 

ÜLESANDED:

 

1. Ühiskonna teavitamine puudegrupi olemusest , nimetatud puudega kaasnevatest probleemidest ja nende lahendamise viisidest.

2. Puudegruppi puudutava vajaliku informatsiooni kogumine, töötlemine ja edastamine.

3. Initsiatiivi avaldamine EV seadusloome viimiseks vastavusse puudegrupi vajadustega.

3. Olla initsiaatoriks ravi ja rehabilitatsioonivôimaluste rajamisel puudegrupile.

4. Olla initsiaatoriks puudegrupile abi- ja hooldusvôrgu, ning afaasia spetsiifikale vastava tôlketeenuse rajamisel.

5. luua oma liikmetele ja puudegrupile aktiivse suhtlemise, informatsiooni hankimise, jôukohase töö ja meelelahutuse vôimalused.

 

ESMATÄHTIS 2016 – 2021

 

1. Afaasialiidu mõjupiirkondade laiendamine – maakonnakeskuste väljaarendamine

2. Puudespetsiifilise rehabilitatsiooni metoodika arendamine, teenuste osutamises osalemine. Terapeutilise loovtegevuse- ning suhtlemisgruppide töö.

3. Afaasiaga inimeste eneseabigruppide töö koordineerimine, juhendamine

4. Afaasiaga inimeste ja pereliikmete nõustamine

5. Afaasiaga inimestega kokkupuutuvate spetsialistide nõustamine, juhendamine

6. Afaasialiidu tegevuste elluviimiseks vajalike vahendite hankimine

7. Afaasialiidu regulaarse tegevuse elluviimine

 

SIHID TAASTUSKODUS PESARIMAJA

 

• 2 korda kuus toimuvad suhtlemisteraapia üritused „Afaasiaklubi“

• 2 korda kuud käivitame lugemistunnid

• Käivitame 2017 aastal afaasiaga inimeste toimetulekuõppe päevad 1 x nädalas

• 2017 aasta lõpuks taastame terapeutiliste loovtegevuste päevad 1 x nädalas

• 2018 alustame sotsiaalse rehabilitatsiooni programmi osutamist (päevaprogramm)

• 2018 septembrist käivitame tsüklilise rehabilitatsioobiprogrammi (ööbimisega)

• 2021-ks aastaks on taastuskodus tööl põhikohaga meeskond ja maja töötab täiskoormusel